Jadual Waktu Kelas

 Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.BAVANIE A/P HARIKRISHNAN                             Tahun / வகுப்பு : 1

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

Waktu

7.40

– 8.10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

ISNIN

PH

BT

BT

M3

M3

R

DST

DST

BM

BM

MBI

SELASA

BM

BM

PM

BT

BT

E

DM

BT

MBM

M3

PK

RABU

PJ

M3

BT

BT

PM

H

BI

BI

BT

BM

BM

KHAMIS

BT

BT

BM

BM

M3

A

PM

DSV

DSV

BI

BI

JUMAAT

PM

PJ

M3

BT

BT

T

BI

BM

BM

Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.VIMALA SELVARAJOO                                  Tahun / வகுப்பு :  2

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

Waktu

7.40

– 8.10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

ISNIN

PH

BM

BM

BT

BT

R

BI

BI

PM

M3

M3

SELASA

M3

BT

BT

BM

BM

E

DM

DST

DST

PM

MBI

RABU

PJ

BM

BM

BT

BT

H

PM

M3

BT

DSV

DSV

KHAMIS

BI

BI

BT

M3

PM

A

BT

BT

BM

BM

MBM

JUMAAT

BI

PJ

BM

BM

M3

T

BT

BT

PK

Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.MARY JUILIATH RAMAN                                     Tahun / வகுப்பு :  3

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

Waktu

7.40

– 8.10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

ISNIN

PH

BI

BI

BM

BM

R

DSV

DSV

BT

BT

PM

SELASA

BT

PJ

M3

M3

DM

E

BM

BM

BT

BT

MBI

RABU

PM

BT

BT

BM

BM

H

BI

BI

DST

DST

BT

KHAMIS

BT

BT

M3

M3

BI

A

BM

BM

PM

PM

MBM

JUMAAT

PJ

M3

M3

BT

BT

T

BM

BM

PK

Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.THAVAMANI RENGASAMY                                Tahun / வகுப்பு :  4

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

W aktu

7.40

– 8.10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

 

ISNIN

PH

BT

BT

M3

M3

R

BM

SC

MZ

MZ

KT

KT

 

SELASA

PJK

BI

BI

SC

SC

E

BT

BT

PM

BM

M3

M3

 

RABU

M3

SC

SC

BT

BT

H

PM

BM

BM

SV

SV

 

KHAMIS

PJK

BM

M3

KH

KH

A

BI

BI

PM

BT

BT

 

JUMAAT

  BT

BT

M3

PSV

PSV

T

PM

 

PM

BM

Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.VASANTHAKUMARI SUBRAMANIAM                   Tahun / வகுப்பு :  5

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

Waktu

7.40

– .10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

 

ISNIN

PH

BT

BT

BM

BM

R

SC

SC

M3

M3

PM

PM

 

SELASA

PJK

M3

M3

KT

KT

E

BI

BI

BM

BT

BT

PM

 

RABU

SC

SC

BM

MZ

MZ

H

BT

BT

M3

PSV

PSV

 

KHAMIS

PJK

M3

SV

SV

PM

A

KH

KH

BM

BT

BT

 

JUMAAT

BM

M3

   SC

BT

BT

T

PM

BI

BI

Nama Guru / ஆசிரியர் பெயர் : PN.DHANAMALAR VEERASIMAN                             Tahun / வகுப்பு :  6

Bilangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hari

Waktu

7.40

– 8.10

8.10

– 8.40

8.40

– 9.10

9.10

– 9.40

9.40

-10.10

10.10

– 10.30

10.30

– 11.00

11.00

– 11.30

11.30

– 12.00

12.00

– 12.30

12.30

– 1.00

1.00

– 1.30

 

ISNIN

PH

BI

BI

BTK

BTK

R

M3

M3

BM

BM

PM

SC

 

SELASA

PJK

BTP

BTP

M3

PM

E

KT

KT

SC

SC

PSV

PSV

 

RABU

BM

BM

BI

BI

M3

H

SV

SV

BTK

BTK

PM

 

KHAMIS

PJK

BTP

BTP

SC

SC

A

BM

BM

M3

KH

KH

 

JUMAAT

PM

BTK

BTK

M3

M3

T

PM

MZ

MZ